پیمان

سکوت علما، شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان

پیمان

سکوت علما، شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان

   «پیمان» شاید جایی باشد برای فهم اینکه چگونه با هم برای برقراری عدالت در حد توانمان، اقدام کنیم. راه بهینه ی زندگی را بفهمیم و بفهمیم که این راه بهینه، عدالت را چگونه توصیف می کند و چه اقداماتی را برای برقراری آن ضروری می داند.